GPower: We Expect to Double the Number of Employees [Article]

GPower: We Expect to Double the Number of Employees [Article]

Article

Below the Danish article, you will find an English translation. Please note that the original article is written in Danish by Kian Johansen who is editor at the local newspaper, Lokalavisen Favrskov.

da


Læs den originale artikel af Kian Johansen
Vækst i Hinnerup-virksomheden, der på ni måneder er vokset fra 4 til 11 ansatte

Nogle gange får man mere end to ved at lægge en og en sammen. Det lader til at være tilfældet i programmeringsfirmaet GPower, der holder til på Samsøvej 31 i Hinnerup.

Efter at grundlæggeren af virksomheden, Steen Secher Schmidt, sidste år i august fik en ny partner ind, så er antallet af medarbejdere vokset til 11, og forventningen er, at man inden for et års tid har fordoblet det antal.

Forventningen er, at man skal bruge fysikere, ingeniører og projektmanagere.

"Vi forventer at have fordoblet antallet af medarbejdere på et år", forklarer den administrerende direktør Martin Boje.

Hvornår stopper væksten?

"Jeg har svært ved at se, at den kan stoppe for vores vedkommende. Foruden vores projektsalg har vi også en fremtidig og stor indtjeningsmulighed i at levere mere standardiserede produkter til kunderne", mener direktøren.

Fra store til alle firmaer

I dag er kunderne primært de helt store spillere som Siemens og Vestas, som man skræddersyer løsninger til. For eksempel skal Vestas bruge en metode til at måle belastningen på vindmøller gennem vindmøllens levetid, mens Siemens gerne vil have en simuleringsløsning.

Fremover er planen, at virksomheden skal stå på flere ben og henvende sig til små og mellemstore virksomheder.

"Forenklet forklaret, så kan den avancerede programmering til de store projekter samles i 'pakker' eller standardmoduler, hvorefter man kan tage allerede testede 'pakker'/moduler og lade dem indgå i en løsning til en mindre virksomhed", forklarer Martin Boje, der har 14 års ledererfaring fra blandt andet iPaper og Den Blå Avis.

Direktør kom til

Martin Boje tager sig af de administrative opgaver og styrer de strategiske beslutninger, mens Steen Secher Schmidt nu får tid til produktudvikling af software og hardware til industrivirksomheder inden for simulering og test. I branchen er han kendt for at være en af de dygtigste programmører til at håndtere softwaren til de værktøjer, som den altoverskyggende markedsleder National Instruments producerer.

Og faktisk var firmaet på besøg i hovedkvarteret i Austin, Texas i sidste måned, hvor en strategisk samarbejdsaftale blev diskuteret.

Skabt i 2012

Så det er noget af en vækst som GPower gennemgår, siden Steen Secher Schmidt skabte GPower i 2012. Dengang var den gængse praksis at sælge så mange konsulenttimer som muligt i stedet for at sikre kunderne kvalitetsløsninger til en god pris. Steen omsatte sin ambition til virkelighed ved at udvikle en modulær basis-software med mulighed for at genbruge og tilpasse software-elementer fra tidligere projekter, som skulle vise sig at blive en revolution i branchen.

Tanken var, at i stedet for at starte et projekt fra bunden hver gang, kan det i realiteten være op mod 80 procent færdigt ved designstart, hvilket gør det muligt for også små og mellemstore virksomheder at få råd til kvalitetsinstrumenter.

Fakta om GPower
  • Etableret i 2012 af Steen Secher Schmidt.
  • Dengang enmandsvirksomhed.
  • I august 2017 blev Martin Boje administrerende direktør og partner i firmaet.
  • I dag er der 11 ansatte.

Read the Original Article by Kian Johansen
Over Nine Months, GPower Has Grown from 4 to 11 Employees

By adding one and one, you get sometimes more than two. At any rate, this seems to be the case in the programming company GPower that has office in Hinnerup near Aarhus.

Since the founder of GPower, Steen Secher Schmidt, hired a partner in August last year, the number of employees has grown from 4 to 11, and the expectation is that the number of employees will be doubled once again within a year.

The expectation is that GPower will need physicists, engineers and project managers.

"We expect to have doubled the number of employees in a year," explains Martin Boje, CEO.

When does the growth stop?

"I cannot imagine that the growth will stop. In addition to our project sales, we have future as well as high potential earnings to deliver more standardized products to our customers," says Martin.

From Big Companies to All Kind of Companies

Today, the customers are primarily big players such as Siemens and Vestas who need tailored solutions. While Vestas for instance needs a method to measure the load of wind turbines, Siemens has a need of simulation solutions.

In the future, the plan is that the company will focus on product sales for small and medium-sized companies.

"To make it simple, the advanced programming for big projects can be gathered in standard modules. Then, you can make use of modules that are already tested, and put them into a solution for a smaller company," explains Martin Boje, who has 14 years of management experience from iPaper and Den Blå Avis among others.

CEO Arrived

Martin Boje takes care of the administrative tasks and strategic decisions in order to free Steen’s skills into new and exciting product development for simulation and testing among others. In the industry, Steen is known as one of the most capable programmers to handle the software produced by the predominant market leader National Instruments.

And in fact, the company was visiting the headquarters in Austin last month where a strategic co-operation agreement was discussed.

Created in 2012

Therefore, the company has been witness to a huge growth since Steen Secher Schmidt created GPower in 2012. At the time, the usual practice was to sell as many man-hours as possible instead of providing clients with high-quality solutions at a reasonable price. Steen made his ambition reality by developing a modular software-foundation with the ability to reuse and customize software elements from previous projects which has turned out to be a revolution in the industry.

The idea was to make instruments up to 80 percent complete by design start instead of starting from scratch every time to make quality instruments available for also small and medium-sized companies.

Facts About GPower
  • Established in 2012 by Steen Secher Schmidt.
  • At the time, it was a one-man business.
  • In August 2017, Martin Boje became CEO and partner.
  • Today, they are 11 employees.
Read More about GPower

Related Blog Entries

Follow us on LinkedIn

LinkedIn Follow us

Most popular posts

Latest news

RECEIVE OUR NEWS